Bine aţi venit la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu" Arad!

director, prof. Ienciu Monica
director adjunct, prof. Ciucas Adriana

marți, 27 septembrie 2016

Colecții și colecționari

     Vineri, 23 septembrie la Cinema Arta, în Teatrul de Vară a avut loc expoziția Colecții și colecționari. Elevii ciclului primar din școala noastră au vizitat această expoziție, contribuind împreună la construirea unui orășel din Lego. 
        În cadrul expoziției au putut fi văzute colecții de monede, cărți poștale, timbre, trenulețe H0CFR, lego Duplo și arme NERF (de jucărie). Pe lângă colecționari din județul Arad, au fost și cei din Ungaria și Serbia care au prezentat colecții de șervețele, cărți poștale și obiecte tradiționale. 

     Expoziția „Colecții și colecționari” face parte din proiectul „Colocviul Internațional al Colecționarilor”, implementat de Asociația Qult-Ar Arad, finanțat de Centrul Municipal de Cultură Arad, în cadrul programului Proiecte culturale 2016, sesiunea a II-a.
sursa: Aradon 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulțumim organizatorilor pentru surprizele primite!

 

Prof. înv. primar Balint Lauraduminică, 18 septembrie 2016

Proiect de dezvoltare instituțională

2016-2020
DEVIZA : „În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm 
                     propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să facem singuri ce aşteptăm de la alţii!”


PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ


PREZENTAREA UNITĂŢII
Unitatea şcolară
             Şcoala Gimnazială  „Mihai Eminescu” Arad
Adresa unităţii: Arad, Str. Episcopiei, nr. 40-42
Tipul şcolii: şcoală cu clasele I-VIII, cursuri de zi
Programul şcolii: 8.00-14.00, un schimb
Limba de predare:
 Limba română – învățământ primar și gimnazial
             Limba germană – învățământ primar

Populaţia şcolară
Număr de elevi: 593
Număr de clase: 25
Provenienţă: mediu urban

Personalul şcolii
Număr de cadre didactice: 42
Personal auxiliar: 4 persoane
Personal nedidactic: 4 persoane


I . ANALIZA DE NEVOI

1) INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV
              POPULAŢIE ŞCOLARĂ

              În anul şcolar 2015-2016, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” a funcţionat cu un efectiv de  593 de elevi, cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani.
Structura claselor pe cicluri şi ani de studiu, precum şi a efectivelor de elevi se prezintă astfel:
Ciclul primar              =   17 clase         (397 elevi)
-          clasa Pregătitoare   =    3 clase          (84 elevi)  
-          clasa I                     =    5 clase          (111 elevi)                    
-          clasa a II-a              =    3 clase          (69 elevi)
-          clasa a III-a             =    3 clase          (66 elevi)    
-          clasa a IV-a             =    3 clase          (67 elevi)
Ciclul gimnazial      =     8 clase          (196 elevi)
-          clasa a V-a          =     2 clase           (52 elevi)
-          clasa a VI-a         =    2 clase          (50 elevi)
-          clasa a VII-a       =     2 clase           (48 elevi) 
-     clasa a VIII-a     =      2 clase           (46 elevi)

 Total:                25 clase          (593 elevi)
  
Distribuţia mediilor de promovare a Evaluării naţionale la clasa a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 este următoarea:
Prezentaţi capacitate : 36

Disciplina
Prezenți
Note sub 5
Note între 5-6
Note între 6-7
Note între 7-8
Note între 8-9
Note între 9-10
Limba română
36
7
9
8
5
5
2
Matematică
36
17
8
3
7
1
-


            PERSONALUL DIDACTIC: 

 – nr. cadre didactice – 42
 - nr. cadre didactice calificate – 39 (92,85 %)
  - nr. cadre didactice titulare – 30  (71,43 %)
 
 a) Învăţători (2015 – 2016)

Clasa
Nr. învăţători
Titulari
Pregătitoare
3
2
I
5
4
a II-a
3
2
a III-a
3
3
a IV-a
3
2
Total
17
13

           

b) Profesori (2015 – 2016)

Aria curriculară
Nr. profesori
Titulari
Limbă şi comunicare
8
5
Matematică   şi ştiinţe
5
4
Om şi societate
6
3
Arte, sport şi ed. tehnologică
6
5
Total
25
17
         
   c) Personalul şcolii (2015-2016)

Total
Din care
Titulari
Suplinitori/ Detașați
Personal didactic
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
50
42
4
4
30
12

            RESURSE MATERIALE:
                  a) Baza materială:
●  săli de clasă: 24
●  cabinete: 3 (medical, de stomatology, de consiliere psihopedagogică)
●  laboratoare: 1 (chimie/fizică, informatică);
●  bibliotecă: 1
●  sală de sport: 2
●  teren de sport amenajat: 1
●  grupuri sanitare: 7
●  vestiar: 2

                        b) Informaţii privind spaţiile administrative       
Ø  secretariat: 1
Ø  spaţiu destinat echipei manageriale: 2
Ø  administrație:  1
Ø  arhiva: 1

Clădirea şcolii este modernă, funcţională, autorizată sanitar și avizată I.S.U.  Este dotată
satisfăcător cu material didactic modern.         
Funcţionarea spatiilor şcolare, întreţinerea şi gospodărirea patrimoniului au fost asigurate cu
credite de la bugetul local şi venituri din surse proprii (Asociația „Pro Școala Mihai Eminescu” Arad).

c) Echipamente 
Ø  Tehnică de calcul:
• reţea de 60 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete
• videoproiectoare
• camere foto digitale
• imprimante
• copiatoare
• scannere
Ø  Audio - video:
 • CD Playere
• staţie de amplificare 
Ø  Comunicaţii:
• linie telefonică și fax
• conexiune la internet

d) Resurse informaţionale 
t  Bibliotecă şcolară 
Fond carte: 26 046 volume 
Colecţia de periodice  
t  Revista școlii ”Tinere condeie” ISSN 
t  Internet  

e) Resurse financiare 
Surse de finanţare:  Bugetul local – Primăria Arad
                                   Bugetul de stat 
                                   Mici sponsorizări - donaţii

2) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

- Mediul de provenienţă al elevilor:
Elevii provin din familii cu pregătire superioară și medie. Familiile răspund în general pozitiv față de provocările societății, în concordanță cu spiritul reformei și manifestă interes față de educația oferită de școală.

- Calitatea personalului didactic:
Cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt constatat în urma inspecțiilor la  clasă, a inspecțiilor de specialitate, a rezultatelor obținute cu elevii și a interesului manifestat pentru participarea la cursuri de perfecționare.


Distribuţia pe tranşe de vechime în învăţământ a personalului didactic  este următoarea:
            - debutant: 3
            - 1-6 ani: 4
      - 6-10 ani: 5
      - 10-14 ani: 3
       - 14-18 ani: 4
       - 18-22 ani: 8
       - 22-25 ani: 5
        - 25-30 ani: 4
        - 30-35 ani: 2
        - 35-40 ani: 4
   
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic este următoarea:
- cu doctorat – 1 (2,38 %)
- cu gradul I – 24 (57,15 %)
- cu gradul II – 4 (9,52 %)
- cu definitivat – 7 (16,67 %)                         
- debutante – 3 (7,14 %)
- necalificate – 3 (7,14 %)

Învăţători:                                                                   Profesori:
Grad didactic
Nr. învăţători
Înscrişi la grade didactice
Doctorat
-
-
Gradul I
12
-
Gradul II
-
-
Definitivat
2
-
Necalificate
3
-

Grad didactic
Nr. profesori
Înscrişi la grade didactice
Doctorat
1
-
Gradul I
14
-
Gradul II
4
2
Definitivat
4
1
Debutant
2
-
                      

      

- Relaţii interpersonale: bazate pe colaborare, deschidere, comunicare, munca în echipă și respect reciproc.

- Calitatea managementului şcolar:
            Managementul școlar se desfășoară pe baza planului managerial și a planurilor operaționale, în colaborare cu membrii Consiliului de Administrație și ai Consiliului profesoral. Cadrele didactice sunt organizate în comisii pe arii curriculare, fiecare comisie având un responsabil. Există comisii cu caracter permanent și comisii cu caracter temporar. Responsabilii comisiilor întocmesc planul managerial în baza căruia își desfășoară activitatea.
Directorul şcolii, împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate, cu comunitatea locală. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.

- Relații cu comunitatea:
Implicarea părinților în activitățile manageriale este foarte bună, echipa managerială menținând o relaționare permanentă cu Comitetul Reprezentativ al părinților pe școală. Cadrele didactice manifestă disponibilitate în vederea acordării de asistență părinților (săptămânal se organizează consultații cu părinții, iar lunar întâlniri și lectorate). Există și părinți care se dovedesc dezinteresați față de educația elevilor fapt reflectat în comportamentul elevilor, în atitudinea lor față de școală. Un rol important în eliminarea acestor deficiențe îl are profesorul consilier școlar.

3) CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  Se întâlnesc şi cazuri de rutină, monotonie și conservatorism.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, sprijinindu-i.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

4) ANALIZA  SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:
-         oferta curriculară
-         resursele umane
-         resursele materiale şi financiare
-         relaţiile cu comunitatea

a) Oferta curriculară
            PUNCTE TARI
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaționale, aparatură modernă de IT).
Baza materială permite realizarea tuturor solicitărilor beneficiarilor.

            PUNCTE SLABE
Organizarea defectuoasă a CDŞ:
-         managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor
-         administrativ – opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei
-         resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor

            OPORTUNITĂŢI
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice.
CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate.
Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.

            AMENINŢĂRI
Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie.
Refuzurile cadrelor didactice de a participa la cursurile de formare organizate de CCD.

b) Resurse umane
            PUNCTE TARI
- personal didactic calificat în proporţie de 95,24 %
- ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de  57,15 %
- relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (grupate pe comisii, precum şi o bună coordonare a acestora)
- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin medierea situațiilor conflictuale create

            PUNCTE SLABE
- slabă motivare datorită remineraării
- slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe
- conservatorismul şi rutina dipă obținerea gradelor didactice
- conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiiolr, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.

            OPORTUNITĂŢI
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi
- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile)

            AMENINŢĂRI
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.)
- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor

c) Resurse materiale şi financiare
            PUNCTE TARI
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare
- existenţa cabinetelor (de consiliere psihopedagogică, medical și stomatologie), a laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline: informatică, fizică şi chimie
- şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare (sponsorizări, ȘDȘ)
- şcoala are bibliotecă conectată la rețeaua de Internet

            PUNCTE SLABE
- teren de sport neamenajat
- orarul consilierului psihopedagogic (2 zile/săptămână)
- fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat
- materialul didactic este insuficient şi depăşit la unele materii (biologie, matematică)
- fondurile băneşti sunt insuficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare
- lipsa unei săli speciale pentru ocaziile festive

            OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme
- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere a şcolii

            AMENINŢĂRI
- administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente
- degradarea fațadei și a unor spaţii şcolare,  fiind clădire retrocedată
- conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a unor echipamente existente

d) Relaţiile cu comunitatea
            PUNCTE TARI
- semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile
- în şcoală s-au desfăşurat proiecte și programe educaţionale:
  „Mai aproape de Eminescu”
  „Suflet de copil în Lumina Învierii”
- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, cu președintele Asociației „Pro Școala Mihai Eminescu Arad”,  suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează și prin intermediul serbărilor şcolare
- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc, introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

            PUNCTE SLABE
- nu există legături de parteneriat cu primăria
- slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri
- puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor

            OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale)
- cererea exprimată de elevi privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi
- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională
- responsabilitatea altor şcoli, instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă

            AMENINŢĂRI
- organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară
- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere
- slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenereII. MISIUNEA ŞCOLII
            Misiunea noastră pe termen mediu este să promovăm principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv; să promovăm principiile egalizării şanselor în scopul integrării şcolare; să asigurăm tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentaţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, prin valorificarea tradiţiilor locale, în raport cu nevoile comunitare.

DEVIZA ŞCOLII
 „În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să facem singuri ce aşteptăm de la alţii!”

III. VIZIUNEA ȘCOLII
            „Şcoala noastră, un izvor de lumină!”

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” este o instituţie în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent-ascendentă progrese tuturor elevilor săi, ataşaţi valorilor perene naţionale şi universale, cetăţeni europeni democratici şi performanţi, astfel încât „mâine să fim mai buni ca azi!”.


IV. ȚINTE STRATEGICE

 • Orientarea managementului şcolii în direcţia menţinerii şi dezvoltării performanţei şcolare
• Îmbunătăţirea managementului personalului didactic pe direcţia recrutării, selecţiei, formării continue şi promovării cadrelor didactice competente şi creşterea responsabilităţii şi a răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate
• Îmbunătăţirea şi utilizarea maximală a bazei materiale şi a tehnologiei informaţionale
• Creșterea ofertei de activități extrașcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea părinților în derularea acestor activități;  
• Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

V. OPŢIUNI STRATEGICE

1. a) Dezvoltarea curriculară
 b) Dezvoltarea resurselor umane
 c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare
 e) Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a:
- ofertei curriculare
- calificării şi prestigiului personalului didactic
- bazei materiale a şcolii
- modului în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii

2. Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor (potenţiali).

V. PLANURILE OPERAŢIONALE

a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ (CDS)

OBIECTIVE
ACTIVITĂŢI
RESURSE
RESPONSABILITĂŢI
(TERMENE)
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor
-          Aplicarea de chestionare (elevi şi părinţi)
- părinţi, profesori, elevi
- chestionare adresate elevilor şi părinţilor
- alocarea timpului necesar unor discuţii cu beneficiarii - reglementările în vigoare privind organizarea CDS
-          învăţători, diriginţi – coordonaţi de directorul şcolii şi de Consiliul pentru curriculum

TERMEN – iunie 2016
-          Alcătuirea unui centralizator al opţiunilor
Identificarea resurselor existente în vederea alcătuirii CDS
-          Dezbateri cu părinţii şi în cadrul comisiilor metodice
-          profesori şi învăţători
-          spaţii şi dotări materiale existente
-          reglementări în vigoare cu privire la organizarea CDS
-          Consiliul pentru curriculum
-          director
-          profesori, învăţători

TERMEN –  februarie
-          Listarea resurselor existente privind potenţialele opţionale
Dezvoltarea ofertei curriculare
-          Elaborarea de programe pentru disciplinele optionale
-          cadre didactice
-          baza materială
-          cursuri de perfecţionare oferite de CCD, ONG, universităţi
-          Consiliul pentru curriculum
-          director
-          profesori, învăţători
-          Întocmirea unei liste cu abilităţi, competenţe pentru cadrele didactice cu atestate, diplome, certificate etc.
-          Achiziţionarea de noi echipamente şi materiale didactice
Realizarea ofertei şcolii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de resursele existente
-          Avizarea programelor pentru CDS de catre Consiliul pentru Curriculum

-          cadre didactice
-          baza materială
-          director
-          Consiliul pentru curriculum
-          Oferta pentru fiecare an de studiu să conţină cel puţin patru opţionale


b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Identificarea nevoilor şi posibilităţilor de formare
-          Oferta  ISJ si CCD Arad de cursuri de perfecţionare
-          conducerea şcolii
-          oferta de la CCD, ONG, universităţi
-          chestionar adresat cadrelor didactice privind nevoile lor de formare
-          centralizatorul opţiunilor beneficiarilor
-          conducerea şcolii
-          Comisia pentru perfecţionarea şi formarea cadrelor didactice

Termen: septembrie
-          Dezbatere în consiliul profesoral privind nevoile şi
-          Posibilităţile de formare
Atragerea şi selectarea de personal didactic competent
-          Participarea la simpozioane, sesiuni ştiinţifice, cercuri pedagogice, alte activităţi demonstrative
-          resursele materiale şi financiare ale şcolii
-          poziţia geografică şi reputaţia şcolii
-          oferta curriculară a şcolii
-          conducerea şcolii

Termen - permanent
-          Număr mare de candidaţi la concursurile de ocupare a catedrelor vacante
Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice
-          Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare
-          ofertele CCD, ONG, universităţi, dezbateri tematice ale Consiliului profesoral
-          abonamente la reviste de specialitate
-          achiziţionarea de  către  biblioteca şcolii de lucrări ştiinţifice adresate cadrelor didactice
-          informaţii obţinute prin internet
-          conducerea şcolii
-          Comisia de formare şi perfecţionare
-          Consiliul de administraţie

Termen - permanent
-          Realizarea de către toate cadrele didactice a orelor obligatorii de formare
-          Întruniri tematice la nivel de catedră
-          Întâlniri tematice semestriale la nivel de sector
Motivarea adecvată a cadrelor didactice
-          Înscrierea cadrelor didactice la concursul pentru acordarea gradatiei de merit
-          resurse financiare proprii
-          prestigiul şcolii
-          cabinete şi laboratoare
-          leadership
-          Consiliul de administraţie
-          Comisii pe arii curriculare
-          Conducerea şcolii

TERMEN – permanent

-          Monitorizarea activităţilor realizate de fiecare cadru didactic
-          Acordarea de recompense
Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor
-          Activităţi demonstrative în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice Utilizarea unor strategii activ-participative, centrate pe elev Ore de meditații şi consultații
-          resurse financiare proprii
-          cabinete şi laboratoare
-          baza logistică existentă
-          Consiliul de administraţie
-          Comisii pe arii curriculare
-          Conducerea şcolii 
TERMEN – conform calendarului
-          Monitorizarea activităţilor realizate de fiecare cadru didactic
Obţinerea de performanţe şcolare

-          Participarea cu elevii la olimpiadele şi concursurile scolare avizate de ISJ Arad și de MENCS
- resurse financiare proprii
- baza logistică existentă
-           
- cadrele didactice 

TERMEN – conform calendarului
- Monitorizarea concursurilor şcolare
 - Acordarea de recompense
Consolidarea deprinderii de  lucru în echipă 

-          Realizarea de portofolii, pe grupe de elevi
- reteaua internet
- biblioteca școlii
- echipamentul electronic din dotare

- cadrele didactice

TERMEN – permanent
- Mape cu portofolii selectate de către profesorii coordonatori

c) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOTAREA BAZEI MATERIALE

Alcătuirea de strategii de atragere de fonduri (fund raising)
-          Derularea unor programe/proiecte
-          scrisoarea de intenţie a şcolii
-          cadre didactice şi părinţi
-          planul de dezvoltare al şcolii
-          baza materială existentă
-          conducerea şcolii
-          Planul strategic privind obţinerea de resurse financiare
-          Informarea părinţilor privind situaţia economică a şcolii prin intermediul şedinţelor cu părinţii la nivel de clasă şi şcoală
Continuarea contractelor pentru obţinerea fondurilor extrabugetare
-          Discuţii în cadrul consiliul de administrație
-          contractele existente
-          directorul şcolii
-          contabilul

Identificarea surselor de finanţare
-          Discuţii în cadrul consiliul de administrație
-          instituţii potenţial partenere
-          cadrele didactice
-          părinţii
-          directorul şcolii
-          Listarea posibilelor surse de finanţare
Încheierea de contracte de sponsorizare
-          Cereri de sponsorizare
-          instituţii partenere
-          Consiliul de administraţie
-          contabilitatea
-          directorul şcolii
-          contabilul
-          Creşterea numărului de contracte şi a fondurilor extrabugetare cu 30 %
Gestiunea resurselor financiare în conformitate cu planul de dezvoltare al şcolii
-          Informare periodică a privind gestionarea fondurilor extrabugetare

-          planul de dezvoltare al şcolii
-          Consiliul de administraţie
-          Comitetul consultativ al părinţilor
-          Consiliul de administraţie
-          cadrele didactice
-          Comitetul consultativ al părinţilor
-          Atingerea tuturor obiectivelor din planul strategic

d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE

Identificarea potenţialelor instituţii partenere
-          Întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii
-          biserica, poliţia, primăria, ONG, instituţii culturale şi educative etc.
-          Comisia pentru relaţii cu comunitatea locală
-          cadrele didactice
-          părinţii
-          Centralizarea potenţialilor parteneri
-          Întruniri ale Comisiei pentru relaţii cu comunitatea
Stabilirea de contacte; negociere
-          Realizarea de proiecte de parteneriat
-          biserica, poliţia, primăria, ONG, instituţii culturale şi educative etc.
-          Comisia pentru relaţii cu comunitatea locală
-          cadrele didactice
-          părinţii
-          Avizarea  de către ISJ Arad a proiectelor propuse
Planificarea activităţilor comune
-          Şedinţe de lucru cu partenerii
-          instituţii partenere
-          şcoala
-          schema orară
-          Comisia pentru relaţii cu comunitatea
-          învăţători şi diriginţi
-          Alcătuirea de programe de activităţi de către fiecere clasă şi centralizat la nivelul şcolii
Realizarea programelor
-          Vizite la diferite instituţii
-          Concursuri
-          Expoziţii
-          Acţiuni ecologice
-          Serbări şcolare
-          Excursii didactice
-          reprezentanţii instituţiilor partenere
-          cadrele didactice
-          conducerea şcolii
-          spaţii de întâlnire
-          bază materială
-          învăţători şi diriginţi
-          Comisia de activitate extracurriculară
-          Comisia PSI şi PM
-          Comisia pentru relaţii cu comunitatea
-          Respectarea schemei de programe
-          Atingerea obiectivelor urmărite de fiecare programe) ELABORAREA ŞI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE

Identificarea mediilor de distribuire a informaţiilor
-          Discuţii în cadrul comisiilor metodice şi Consiliului profesoral

-          cadre didactice

-          Comisie special constituită (2 membri)

Termen: permanent
-          Specificarea a cel puţin 3 medii eficiente de distribuire a informaţiilor
Elaborarea planurilor concrete de prezentare a imaginii şcolii
-          Elaborarea fişei de prezentare a şcolii
-          cadre didactice, specialişti
-          resurse financiare
-          laboratorul de informatică
-          Comisia de promovare a imaginii şcolii

Termen: octombrie
-          Alcătuirea a cel puţin 3 planuri de promovare a imaginii şcolii
Realizarea planurilor (Revista şcolii, prezentare pe site-ul și pe blog-ul școlii)
-          Selectarea materialelor şi realizarea paginii web şi a blog-ului
-          cadre didactice, specialişti
-          resurse financiare
-          laboratorul de informatică
-          elevi
-          profesorul de informatică
-          colectivul de redacție al revistei
-          Comisia de promovare a imaginii şcolii

Termen: anul şcolar 2016-2017
-          Apariţia a cel puţin 2 numere pe an a Revistei şcolii
-          Publicarea pe Internet a prezentării şcolii

Alcătuirea unui plan de evaluare continuă a impactului şi materialelor distribuite
-          Chestionare adresate părinţilor, elevilor, membrilor comunităţii locale
-          directorul
-          Comisia de promovare a imaginii şcolii
-          directorul
-          Comisia de promovare a imaginii şcolii
Termen: octombrie
-          Elaborarea unui instrument de colectare a datelor  D I R E C T O R,
             Prof. IENCIU MONICA