Bine aţi venit la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu" Arad!

director, prof. Ienciu Monica
director adjunct, prof. Lupea Georgiana

miercuri, 29 martie 2017

Ocuparea posturilor didactice

Nr 95/10.02.2017

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor  vacante
                                            pentru anul şcolar 2017- 2018

Condițiile specifice au  fost stabilite în Consiliul de Administrație din data de 10.02.2017:
Evaluarea portofoliului- maxim 100 puncte;
Inspecţia specială la clasă- maxim 100 puncte;
Interviu- maxim 100 puncte.

Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină o medie a punctajelor de minim 70 puncte.


Director,

Ienciu Monica


GRILA DE EVALUARE
Pentru ocuparea posturilor didactice

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI


Numele şi prenumele candidatului______________________________________________
Disciplina:_________________________________________________________________
Data:__________________

Analiză
Aspecte evaluate: criterii
Punctaj
Maxim
Realizat

Lecţie
Aspecte formale (documente, documentaţie, materiale didactice disponibile)
1

Proiectare-motivare
(realţionarea intra-şi disciplinară, intra şi cross-curriculară, perspectiva în raport cu unitatea de învăţare, relevanţa pentru viaţă  a conţinuturilor)
15

Conţinut ştiinţifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenţă, consistenţă)
15

Metode şi mijloace didactice
(varietate, oportunitate, originalitate, eficienţă)
15

Climat psihopedagogic
(ambient specific disciplinei, motivaţie pentru lecţie)
10
Elevii-dominante vizate
Achiziţii cognitive, verbalizate/non verbalizate
(calitate, cantitate, relaţionare, operaţionalizare)
5

Deprinderi de activitate intelectuală individuală şi în echipă
(operaţii logice, mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de inteligenţe, consecvenţă, seriozitate, ambiţia autodepăşirii, colegialitate, responsabilitate şi răspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor)
5

Atitudine faţă de şcoală-statutul şi rolul la oră
(pozitivă-colaborator, indiferentă-spectator)
5

Profesorul-dominante vizate
Competenţe profesionale şi metodice
de cunoaştere-gradul de stăpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei;
de execuţie-rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea atenţiei;
de comunicare-fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului, captarea şi păstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferenţiată)
15


Competenţe sociale şi de personalitate
(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emoţional, rezistenţă la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranţă, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfecţionare)
15


TOTAL
100
                                                                        EXAMINATOR__________________________
                                                                        Semnătura_______________________________


Am luat la cunoştinţă,
Candidat:___________________________
Semnătura __________________________


GRILĂ DE EVALUARE - INTERVIU

Numele și prenumele candidatului: _________________________________________________
Disciplina:_____________________________________________________________________
Data: ___________________________


Nr. crt. Întrebare Scopul întrebării Punctaj
  Maxim Acordat
1 Vorbiți-mi despre dumneavoastră. Scopul acestei întrebări este să vă facă să spuneți ce fel de om sunteți; ea nu țintește numai calitățile dumneavoastră profesionale. 10
2 Ce știți despre școala noastră? Interlocutorul vrea să afle dacă dvs. v-ați documentat , cunoașteți suficient de bine școala pentru a dori cu adevărat să lucrați aici și nu în altă parte. 10
3 De ce doriți să lucrați la noi? Se încearcă să se afle dacă veți fi satisfăcut de munca dvs. și dacă veți rămâne mult timp în companie. 5
4
De ce considerați că dumneavoastră
ați fi persoana cea mai potrivită? Punându-vă o întrebare atât de directă, interlocutorul vă cere, de fapt, să luați dvs. hotărârea în locul lui. Dacă vă va vedea ezitând sau dacă nu veți putea da decât unul sau doua motive, acesta va considera ca motivele dvs. nu sunt nici evidente, nici suficiente


15
5 În ceea ce priveşte relaţia profesor-elev, ce ne-aţi putea spune în privinţa generaţiilor actuale? Interlocutorul vrea să știe dacă sunteți deschis la schimbările actuale. 5
6
Care sunt calitățile dumneavoastră și
care vă sunt slăbiciunile? Interlocutorul încearcă să afle atuurile cele mai importante și lucrurile la care ați adus o îmbunătățire și despre măsurile pe care le-ați luat în acest scop.   10
7 Ce obiective aveți pe termen lung? Interlocutorul încearcă să afle dacă postul respectiv corespunde planurilor dvs. pe termen lung. 10
8
Ce tip de metode/soft-uri
utilizați în actul de predare- învățare- evaluare? Interlocutorul vă pune această întrebare, deoarece înseamnă cu certitudine că în acest domeniu, competențele sunt foarte importante și va trebui să vă valorificați experiența și capacitățile. 15

9 Puteți lucra sub presiune sau limitat
de termene foarte "strânse"? Interlocutorul încearcă să evalueze capacitatea dvs. de a lucra sub tensiune și de a analiza și rezolva problemele dând dovadă de un bun discernământ. 10
10 Ce credeți despre munca în echipă? Interlocutorul încearcă  evaluarea aptitudinilor dvs. de a vă înțelege cu ceilalți.
10

TOTAL 100


Nr. _______ / _________ 2017
FIȘA DE EVALUARE
în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, anexă a ordinului ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5739/14.11.2016

Numele și prenumele cadrului didactic ___________________________________________
Unitatea școlară cu personalitate juridică __________________________________________
Postul didactic/catedra ocupată __________________________________________________
 Etapa de mobilitate ___________________________________________________________
Postul didactic/catedra vizată în etapa de mobilitate _________________________________


Nr. crt. Obiectiv de evaluare Itemii evaluați Punctaj
Pagina
  Maxim Acordat
A. Absolvenți în specialitate,
cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licență 9
B. Absolvenți în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licență și cu studii postuniversitare cu durata de cel puțin 3 semestre 9,5


I.

Nivelul studiilor C. Absolvenți în specialitate ai învățământului universitar de lungă durată cu diplomă de licență  sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. 10
D. Absolvenți cu diplomă în specialitate ai învățământului universitar de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat și cu:
1.O altă licență 4
2.Studii postuniversitare de
specializare cu durata de cel puțin 3 semestre   3
3. Studii academice postuniversitare cu durata cel puțin 3 semestre
3
4. Studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puțin 3 semestre 2,5
5. Masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul ciclului II de studii universitare 3
6.Cursuri de perfecționare postuniversitară cu durata de cel puțin 3 semestre 2
7 Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre 2
8. Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecționare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre 1
             Notă:
 1. Punctajul de la literele A-C nu se cumulează.
2. Punctajul de la literele C-D se cumulează și se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată, universitară/postuniversitară de la litera D punctele 1-8
Definitivat
4
Grad didactic II
7
Grad didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I 10
II Gradul didactic
Grad didactic I obținut pe bază
de examene, urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licență   14
Notă:
 1. Punctajul pentru grade didactice nu se cumulează.
2. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit..
3. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menționat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obținut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echiva-lează acest calificativ cu media 10.
Foarte bine 10
III. Rezultate obținute în activitatea Bine 7
  Satisfăcător                                                                                         2
didactică. Nesatisfăcător 0
Calificativele obținute în ultimii doi ani școlari încheiați 2014/2015și 2015/2016 și echivalentul acestora în puncte          Notă:
a) Pentru absolvenții promoției 2015 și debutanții aflați în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parțial din anul școlar 2015-2016.
b) Pentru absolvenții promoției 2014 și debutanții aflați în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul școlar 2014-2015 și calificativul parțial din anul școlar 2015-2016.
c) În cazul întreruperii activității la catedră, în perioada ultimilor doi ani școlari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani școlari în care cadrul didactic și-a desfășurat activitatea.
d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepția situațiilor de la punctul a).
IV Activitatea metodică și științifică Se punctează activitatea din
ultimii doi ani școlari încheiați (*) (2014-2015 și 2015- 2016) la nivelul:
dovedită prin unității de învățământ 6
documente justificative Activitate în comisia metodică:
- lecții 0,10p/lecție
- referate 0,05p/referat
 (dovedite prin copii, conform cu originalul, ale proceselor verbale înregistrate la data activității)
0,30
0,10
Membru în comisia privind asigurarea calității (copie, conform cu originalul, după decizie) 2
Membru în consiliul de administrație/responsabil de catedră/arie curriculară (copie, conform cu originalul, după decizie) 1
Lider sindical (adeverință de la organizația sindicală județeană) 0,8
Activitate în cerc pedagogic :
 - lecție 0,20p/lecție
 - referat 0,10p/referat
(dovedite prin copii, conform cu originalul, ale proceselor verbale înregistrate la data susținerii)
0,60
0,20
Responsabil/membru la diferite comisii din școală (0,10p/comisie). (copie, conform cu originalul, după decizie 0,40
Organizarea concursurilor/olimpiadelor școlare locale/activități în asociații profesionale ale cadrelor didactice (copie, conform cu originalul, după decizie/ale proceselor - verbale înregistrate la data activității) (0,15p/concurs/olimpiadă/activitate) 0,60
        b) județului                                                                                           8
Inspector școlar/metodist al Inspectoratului Școlar Județean /CCD 1
Activitate de formator la nivel local (0,25p/activitate) 0,50
Membru al comisiei consultative pe discipline (adeverință emisă de inspectoratul școlar) 0,50
Membru al consiliului consultativ/consiliului de administrație al I.Ș.J. (adeverință emisă de inspectoratul școlar) 0,50
Membru în comisii de elaborare de subiecte și de evaluare în cadrul concursurilor și olimpiadelor școlare/de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/județean (copie, conform cu originalul, după decizie) (0,25p/comisie) 1
Organizarea olimpiadelor și concursurilor județene/membru în asociații profesionale ale cadrelor didactice (copie, conform cu originalul, după decizie) (0,25p/concurs/olimpiadă/asociație) 1
Șef cerc pedagogic (adeverință emisă de inspectoratul școlar) 0,50
Rezultate obținute la concursuri/olimpiade județene(pentru fiecare elev). (premiul I-0,40p; premiul II-0,25p; premiul III-0,20p; mențiune-0,15p) 2,5
Participare/organizare de seminarii, simpozioane, conferințe județene (în specialitate/didactică) (0,10p/activitate) 0,50
         c) național 10
Activitate de formator la nivel național (0,50p/activitate) 1
Membru al comisiei naționale de specialitate sau a altor consilii/comisii naționale, menționate în Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare (adresă emisă de MENCȘ, copie conform cu originalul) 1
Organizarea olimpiadelor și concursurilor naționale (copie, conform cu originalul, după decizie) (0,50p/concurs/olimpiadă) 2
Rezultate obținute la olimpiade/concursuri școlare naționale. (premiul I-2p; premiul II-1,50p; premiul III-1p; mențiuni-0,50p) 5
  Participare/organizare de seminarii, simpozioane, conferințe naționale (în specialitate/didactică) (0,25p/activitate) 1
         d) internațional 12
Performanțe profesionale, lucrări publicate (1p/activitate/lucrare) 3
Rezultate la olimpiade și concursuri. (premiul I-2,5p; premiul II-2p; premiul III-1,5p; mențiune-1p) 6
Participare/organizare de seminarii, simpozioane, conferințe internaționale (în specialitate / didactică) (0,50p/activitate) 2
Participare la congrese internaționale (0,50p/activitate) 1
           Notă:
a) Pentru absolvenții promoției 2015 și debutanții aflați în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică și științifică din anul școlar 2015-2016.
b) Pentru absolvenții promoției 2014 și debutanții aflați în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică și științifică din anul școlar 2014-2015.
c) La nivelul școlii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani școlari încheiați la grupă/clasă cu copii/elevi integrați proveniți din învățământul special, față de punctajul acordat la punctul IV.1.a). d) În cazul întreruperii activității la catedră, în perioada ultimilor doi ani școlari încheiați, se ia în  considerare activitatea metodică și științifică din ultimii doi ani școlari în care cadrul didactic și-a desfășurat activitata
Participare în colective de
elaborare a unor acte normative și legislative vizând calitatea activității specifice domeniului învățământ, în ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul școlar)
  a) metodologii, regulamente, instrucțiuni aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (participarea în colective de elaborare) 2 puncte/ metodologie,
regulament, instrucțiune 6
b) programe școlare, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (participarea în colective de elaborare) 1 punct/programă școlară 4
c) manuale școlare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (7p /manual/împărțite la numărul de autori)
d) monografii/lucrări științifice înregistrate ISBN (5p/lucrare/monografie/împărțite la numărul de autori 10
e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin (avizate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, conform art. 69(1), (5) din LEN 1/2011 cu modificările și completările ulterioare) (1p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular împărțite la numărul de autori) 4
f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel județean sau național, înregistrate cu ISSN
- 0,5p/articole împărțite la numărul de autori articol;
- 1p/studiu împărțite la numărul de autori studiu3

3
g) cărți în domeniul educațional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent științific din domeniu (5p pentru fiecare
carte publicată împărțite la numărul de autori 10
h) mijloace de învățământ omologate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice (maxim 5p / împărțite la numărul de autori) 5
3. Activități desfășurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice în ultimii 5(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul școlar): formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte finanțate din fonduri structurale și de coeziune, altele decât cele punctate anterior, 1 p / program, proiect 5
4. Participarea la activități desfășurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul școlar), finalizate cu certificat de competență profesională sau adeverință echivalentă: a) program de lungă durată (90 de credite); b) program de durată medie (60 de credite); c) program de scurtă durată (30 de credite); d) program cu mai puțin de 30 credite. 0,1 p / 3 credite 6
5. Participarea la activități desfășurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice sau alte instituții abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ș.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul școlar) cu adeverință/certificat /diplomă 0,1p / 10 ore curs 5
          Notă:
Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează activitatea metodică și științifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
V. Criterii de vechime Vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării catedrei
0,5p / pentru fiecare an întreg de învățământ
Notă: Se recunoaște vechime la catedră pentru perioada activității desfășurate ca personal didactic calificat
        Notă:
După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în următoarea ordine:
a) soț (soție) cu activitatea în învățământ, în aceeași localitate;
 b) soț (soție) cu domiciliul în localitate;
c) părinți cu domiciliul în localitate;
d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localității (certificat medical de la comisia de expertiză a capacității de muncă);
e) soțul/soția să lucreze în învățământ;
 f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreținător de familie și cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreținere, părinți bolnavi, proprietăți imobiliare în localitate
PUNCTAJ
I PUNCTAJ
II PUNCTAJ
III PUNCTAJ IV PUNCTAJ
V Punctaj total Punctaj Maxim
100Director,                                                  Cadrul didactic  evaluat : ______________________      
                                                                Membri în Comisia de mobilitate:
marți, 28 martie 2017

Carina pe drumul spre casă

     "Centrul Municipal de Cultură Arad, Asociația Culturală pentru Educație prin Artă (ACEA) și Teatrul Clasic "Ioan Slavici" au prezentat azi, 28 martie 2017 spectacolul Carina pe drumul spre casă. Acesta este un spectacol de teatru adresat copiilor cu vârste între 6 şi 11 ani, bazat pe piesă scrisă de Oana Răsuceanu. Piesa își propune să ofere elevilor o perspectivă inedită asupra orașului, văzut prin ochii unei fetițe de 6 ani (Carina - personajul central al spectacolului).
      Piesa spune povestea Carinei, care se pierde de părinții ei într-un mall. Ajunsă singură pe străzile orașului, Carina trebuie să găsească drumul spre casă. Un drum pe care îl petrece alături de Margo - pisica orașului, cea care știe fiecare stradă, fiecare bloc (mai nou sau mai vechi), fiecare piață cu tarabe sau fără, fiecare staţie de metrou sau de troleibuz. Astfel, Carina are parte de o experiență unică, prin care reușește nu numai să descopere un oraș neștiut până atunci, dar să cunoască o serie de personaje care o vor însoți mai departe, în lungul ei drum spre maturizare."
sursa: Arq
        Din școala noastră au participat elevii claselor pregătitoare A, I A, I B și II B, alături de doamnele prof. înv. primar Binchiciu Ileana, Oarcea Mihaela, Căpățînă Adela și Dreghici Mihaela.

miercuri, 22 martie 2017

Ziua Mondială a Apei

         Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie.
         Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. În România, această zi se sărbătorește din 1993. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.
        Cu această ocazie, clasele a III-a A, B, C, a IV-a B, alături de doamnele prof.
 înv. primar Borzak Clara, Ungureanu Corina, Szabo Henter Carla, Micula Mirela,
 au vizitat Stația de Epurare a Apei.


     Elevii clasei pregătitoare A, alături de doamna prof. înv. primar Binchiciu Ileana 
au realizat desene adecvate acestei zile.