Bine aţi venit la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu" Arad!

director, prof. Monica Ienciu
director adjunct, prof. Halgatina Floare

luni, 6 iulie 2015

Codul Etic al cadrului didactic

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică  este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.
(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor ce funcţionează în cadrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" ,  responsabile cu instruirea şi educaţia  şi care, în conformitate cu  prevederile “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul acesteia.
(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru didactic în această unitate de învăţământ, indiferent de statutul deţinut.
Art. 2. - Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.
Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului acestui cod;
b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcţia  de cadre didactice;
c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
d) reducerea practicilor  inadecvate şi/sau  imorale ce pot apărea în mediul educaţional;
e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar , inserabile şi în spaţiul social;
g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.
Art. 4.- Orice persoană din sistemul naţional de învăţământ, responsabilă cu instruirea şi educaţia, are obligaţia/ datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod. 
CAPITOLUL II
VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ
Art. 5. - Personalul din cadrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu", responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a)    imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b)    responsabilitate morală, socială şi profesională;
c)    integritate morală şi profesională;
d)   confidenţialitate;
e)    activitate în interesul public;
f)     respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
g)    respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;
h)    respectarea autonomiei personale;
i)      onestitate şi corectitudine intelectuală;
j)      respect şi toleranţă;
k)    autoexigenţă în exercitarea profesiei;
l)      interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
m)  implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea  calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii de învăţământ, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
n)     respingerea conduitelor didactice inadecvate.
Art. 6. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1)   Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă,  asupra elevilor;
c)  asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) combaterea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e)  interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor  consensuale;
f) interzicerea oricăror forme de limbaj cu caracter obscen, vulgar, aluziv, indiferent de intenţia serioasă sau ludică a acestora.
(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare.
(3)   Respectarea principiilor docimologice
(4)   Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a)   fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
b) solicitarea/acceptarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadru didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni,  de orice natură ar fi acestea; 
c)   traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare la clasă/zilnică;
d)  colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
e)  interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi sau cu elevi din unitatea/ unităţile şcolare unde cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea, contra unor avantaje materiale şi/sau financiare obţinute de către cadrul didactic respectiv
(5) Interzicerea organizării de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor şi implicării acestora în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.
(6)  Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.
(7)   Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
(8)   Cadrului didactic îi este interzis să fie profesor propriului copil sau unui copil-rudă până la gradul al 3 lea, cu excepţia situaţiei în care este singurul care predă disciplina respectivă în unitatea şcolară în care lucrează.
Art.7.  În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea  rolului parental;
b)   stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi
accesibile;
c)    disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutorilor legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
f)    respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
g)   persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
h)   consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.
i)     interzicerea achiziţionării de auxiliare curriculare sau materiale didactice prin mijlocirea tranzacţiei exclusiv de către cadrul didactic, acestea urmând să fie cumpărate pe bază de factură/chitanţă de către părinţi/ reprezentantul părinţilor, de la furnizorii autorizaţi.
Art. 8. -  Personalul, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a)relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe  respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
b) orice membru  al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase;
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;
d)  între persoanele din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;
e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza  criterii care au în vedere  performanţa şi rezultatele profesionale;
f)  încurajarea  diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică;
g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc);
h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ  preuniversitar, responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la  informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;
i) reacţia publică-prin drept la replică, discurs public, întrunire etc, atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii/instituţiei şcolare, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.
j)  interzicerea oricărei evaluări şi/sau asumări de rezultate fabricate ale unuia/mai multor elevi cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale de către cadrul didactic.
k) interzicerea sau denunţarea asumării nelegale a oricărei forme de proprietate intelectuală cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale de către un cadru didactic
Art. 9. - Personalul, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere,  de îndrumare şi control, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:
a)    respectarea criteriile unui management eficient al resurselor;
b)   promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c)    aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d)   evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
e)    selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
f)    interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
g)   respingerea/ interzicerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
h)  interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;
i)  exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
j) interzicerea activităţilor de comerţ în unitatea şcolară în lipsa unui contract prealabil, aprobat de către Consiliul de Administraţie .
Art. 10. - În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:
a)    consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b)   încurajarea sau acceptul pentru consumul de substanţe psihotrope sau alcool de către elevi, în prezenţa cadrului didactic şi aflaţi sub supravegherea acestuia;
c)    organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc cu scopul obţinerii de câştiguri financiare sau material;
d)   folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ  în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe;
e)    distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
f)    distribuirea materialelor pornografice;
g)   utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
h)   organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.
Art. 11. -  În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale se vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a)    colaborarea şi parteneriatul cu  instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b)   colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
c)    responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către  instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a  copilului impun acest lucru;
d)   parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
e)    în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu  instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să  conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

Art. 12. - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul de învăţământ,  responsabile cu instruirea şi educaţia, are dreptul/ obligaţia de a sesiza comisia judeţeană de etică.  
Art. 13. - Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene de etică, precum şi cele  privind anchetarea şi soluţionarea  încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile  stabilite prin ordinul  ministrului  educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011.
Art. 14. -  Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.
(1)   În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor comisiei judeţene de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.
(2)   În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei judeţene de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a  prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum,  Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:
a)      concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
b)      atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ  pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului;
c)      propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi un psiholog şcolar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii;
d)     comisia judeţeană de etică, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar/inspectoratului şcolar/MECTS, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.
(3)   Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică a judeţului notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
(4)    Consilierea comisiei de etică a judeţului privind decizia de notificare şi notificarea propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul juridic al inspectoratului şcolar judeţean.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 15. -  Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
Art. 16. - Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
Art. 17. - (1) Modificarea prevederile prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 de membri ai Consiliului național de etică.
(2) Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop
și sunt aprobate prin vot, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al delegaților prezenți, cu condiția ca aceștia să fie în număr de cel puțin 31. Dacă există egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv în adoptarea modificărilor.
(3) Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor.
Art. 18. - Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

PLANUL DE INTEGRITATE AL SCOLII
    EDUCATIA ANTICORUPTIE 
1.       Membrii grupului de lucru care au realizat planul de integritate la nivelul unitatii  de invatamant au obligatia de a organiza la inceputul fiecarui an scolar (1-15 septembrie)  seminarii/ dezbateri pe teme de anticoruptie. In cadrul seminarului, personalul didactic si auxiliar este informat cu privire la prevederile codului de etica al profesorului, au loc dezbateri privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau ale incidentelor de integritate. Profesorii responsabili vor coordona seminariile si vor intocmi un proces- verbal in care se vor detalia toate aspectele aduse in discutie.
2.       Profesorii diriginti au obligatia de a informa atat parintii cat si elevii cu privire la educatia anticoruptie:
A)  informarea parintilor se poate face in cadrul  primei sedintei de la inceputul anului scolar sau dupa caz in cadrul unor intalniri ce au ca scop diseminarea prevederior codului etic al profesorului/ al elevului.
B)  introducerea tematicii anticoruptie in planificarea orelor de consiliere si orientare (1 ora pe semestru) prin care elevii sunt informati si responsabilizati cu privire la riscurile si consecintele negative ale coruptiei.
    In urma acestor activitati se vor intocmi procese verbale urmate de tabele cu numele si semnaturile parintilor/elevilor informati .
3.       Realizarea de parteneriate cu institutii ce au competente in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei (Politia locala, organizatii nonguvernamentale etc.)
4.       Publicarea anuala a unui raport privind sanctiunile disciplinare aplicate la nivelul unitatilor de invatamant legate de fapte de coruptie (daca este cazul).
5.       Diseminarea prevederilor  codului de etica,  a strategiei anticoruptie in educatie 2013-2015 in cadrul  consiliilor profesorale si/sau  in cadrul seminariilor propuse de membrii comisiei anticoruptie.
6.       Verificarea gradului de cunoastere de catre angajatii/elevii/ parintii unitatii de invatamant a prevederilor codului etic prin chestionare semestriale.
7.   Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice pe tema anticoruptiei cu participarea factorilor cointeresati( scoala, familie, primarie, politie).
8.      Organizarea la nivel local a unor campanii pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a coruptiei ( prin parteneriate scoala- comunitate-familie, brosuri, articole in revista scolii).
 


PROCEDURI   PRIVIND
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
A PERSONALULUI DIN
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR


Art.115 din Legea 128/1997 privind Statutul Personalului didactic,cu modificările şi completările ulterioare:
“Personalul didactic de predare,personalul didactic auxiliar precum şi cel de conducere,de îndrumare şi control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin,potrivit contractului individual de muncă,precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei”.

 Art.263 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii:
1.”Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară,având dreptul de a aplica,potivit legii,sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară”.
2.”Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat,prin care acesta a încălcat normele legale,regulamentul intern,contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil,ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”.

        Cadrul legislativ-precizează existenţa a două categorii de sancţiuni disciplinare:
            1.Sancţiuni reglementate de Legea nr.54/2003-privind Codul Muncii,cu modificările şi completările ulterioare;
            2.Sancţiuni reglementate de Legea nr.128/1997-privind Statutul Personalului didactic,cu modificările şi completările ulterioare;
            3.Cadrul de organizare şi realizare al procedurii operaţionale,conform OG nr.119/1999,OMFP nr.522/2003,OMFP nr.912/2004,OMFP nr.946/2005,OMFP nr.1389/2006.

        a) Sesizarea săvârşirii abaterii disciplinare şi înregistrarea acesteia:
            Codul Muncii nu prevede obligaţia sesizării conducerii unităţii cu privire la săvârşirea unor/unei abateri disciplinare,dar,prin art.268(1),precizează că angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă a săvârşirii abaterii disciplinare.În consecinţă,pentru a urmări încadrarea în termenul stabilit de lege a aplicării sancţiunii,este necesar a se consemna
într-un document data constatării abaterii disciplinare săvârşite.

            b) Actul de constatare a săvârşirii unei abateri disciplinare poate fi:
            •procesul-verbal încheiat cu ocazia constatării abaterii;
            •referat adresat conducerii unităţii de către şefii unor birouri,servicii,compartimente,etc,în care este descrisă fapta care constituie abatere disciplinară şi prin care se cere sancţionarea disciplinară;
            •adresă înaintată de către o altă instituţie sau unitate care are la cunoştinţă comiterea abaterii disciplinare de către un salariat al unităţii sesizate;
            •sesizare/plângere făcută de colectiv sau de o grupare din colectivul de muncă al unităţii sau de către oricare altă persoană care are cunoştinţă despre comiterea abaterii disciplinare.
            Indiferent de forma pe care o îmbracă,sesizarea în scris a abaterii disciplinare va fi înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.
            Înregistrarea săvârşirii abaterii disciplinare are o foarte mare importanţă,deoarece,de la data înregistrării,curge termenul de emitere a deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare.

            c) Decizia de numire a comisiei de cercetare

            •Potrivit art.267(1) din Codul Muncii,sub sancţiunea nulităţii absolute,nici o măsură,cu excepţia celei prevăzute la art.264(1),lit.(a),nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
            După ce a luat la cunoştinţă despre săvârşirea unei abateri disciplinare de către un salariat,directorul unităţii întruneşte Consiliul de administraţie pentru a hotărî sau nu efectuarea unei cercetări disciplinare cu privire la faptele sesizate (art.14(1),art.263-268 din Codul Muncii,art.145(1) din Legea Învăţământului,art.109(1) şi (4) din Statutul Personalului didactic şi art.32(2) din OMEdC nr.4925/08.09.2005-privind Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar).

            d) Convocarea în scris a salariatului care a săvârşit abaterea disciplinară

            •Comisia de cercetare are obligaţia de a întocmi convocarea prin care cel în cauză este chemat pentru audiere în faţa comisiei.
            Neprezentarea salariatului la convocarea făcută,fără un motiv obiectiv,dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea,fără cercetări disciplinare prealabile.În cazul în care salariatul refuză să primească convocarea,se constată aceasta prin proces-verbal de către comisia de cercetare.
            Dovada convocării se face prin semnătura salariatului pe duplicatul documentului respectiv,pe care se consemnează:”am primit un exemplar,astăzi,..........ora........”.

            e) Efectuarea cercetării cuprinde fazele:

            1.Audierea salariatului care a comis abaterea.
•Salariatul are dreptul de a fi asistat,la cerere,de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.Prezenţa reprezentantului sindicatului este legală,în baza art.267(4) din Codul Muncii şi art.30 din Legea sindicatelor.
•Audierea se consemnează în procesul-verbal de audiere,care se semnează de către persoana audiată,de către persoana care asistă şi de către membrii comisiei.

2.Verificarea susţinerilor făcute de salariat.
•Comisia va trece la verificarea susţinerilor salariatului în scopul stabilirii eventual a motivelor pentru care sunt sau nu înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare.

                   f) Raportul comisiei de cercetare

Ancheta se finalizează prin întocmirea raportului de cercetare care trebuie să cuprindă:
1.componenţa comisiei (conform deciziei de numire),
2.numele şi prenumele salariatului cercetat,
3.precizarea faptei/faptelor pentru care salariatul este cercetat şi care constituie abatere disciplinară,
4.obiectul cercetării,
5.concluziile cercetării:descrierea faptelor,împrejurările în care a fost săvârşită fapta,gradul de vinovăţie/nevinovăţie al salariatului,consecinţele abaterii disciplinare,antecedente disciplinare şi comportarea generală în serviciu a acesteia,
6.motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării prealabile,
7.aprecierea sintetică asupra gravităţii faptei.
Raportul de cercetare se înregistrează la registratura unităţii şcolare.
Documentele cercetării:
•raportul comisiei,
•copie după procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie în care se hotăreşte constituirea comisiei de cercetare,
•decizia de numire a acesteia,
•sesizarea faptei săvârşite de salariat,înregistrată la unitatea de învăţământ,
•procese verbale ale şedinţelor de lucru ale comisiei,
•comunicarea făcută salariatului pentru prezentarea la audiere,
•procesele verbale de audiere,
Notele informative şi  audierile se numerotează şi se îndosariază.

                 g) Stabilirea sancţiunii:

Conform art.266 din Codul Muncii,angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară în raport cu gravitatea faptei.
La stabilirea sancţiunii disciplinare trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte:
1.împrejurările în care fapta a fost săvârşită,
2.gradul de vinovăţie al salariatului,
3.consecinţele abaterii disciplinare,
4.comportarea generală a salariatului,
5.eventualele sancţiuni disciplinare anterioare.

             h) Decizia de sancţionare.Comunicarea deciziei.

Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă,în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă a săvârşirii abaterii disciplinare,dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

În decizie se cuprind obligatoriu:
1.descrierea faptei care constituie abatere disciplinară,
2.precizarea prevederilor din statutul disciplinar sau contractul colectiv de muncă aplicabil,care au fost încălcate de salariat,
3.motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare,
4.temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică,
5.termenul în care sancţiunea poate fi contestată,
6.instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele competente,în termen de 30 zile de la data comunicării.
Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptei pentru care a fost cercetat (art.122(1) din Legea nr.128/1997-privind Statutul Personalului didactic,cu modificările şi completările ulterioare).


PRECIZĂRI GENERALE

Art.1.Atragerea răspunderii disciplinare are loc în momentul în care personalul menţionat mai sus nu îşi îndeplineşte atribuţiile din fişa postului,anexă la contractul individual de muncă sau,în cazul personalului de conducere,anexă la contractul managerial.
Art.2.Disciplina muncii este starea de ordine existentă în desfăşurarea procesului de muncă,rezultând din respectarea întocmai a normelor ce reglementează acest proces şi din îndeplinirea de către toţi salariaţii a obligaţiilor asumate prin încheierea contractelor individuale de muncă.
Un contract individual de muncă nu poate cuprinde toate obligaţiile salariatului,privit ca parte în raportul de subordonare existent faţă de angajator.
Art.3.Salariatul trebuie să respecte obligaţiile generale cuprinse sub forma normelor prevăzute în legislaţia în materie,în contractul colectiv de muncă la nivel naţional,la nivel de ramură,la nivel de unitate,precum şi cele din regulamentele de organizare şi funcţionare,din regulamentul de ordine interioară existent la nivelul unităţii,dar şi cele generate de dispoziţiile date de angajator,în diferite modalităţi (în formă scrisă sau orală),cu condiţia ca aceste dispoziţii să fie în conformitate cu legea.
Art.4.La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei,împrejurările în care a fost săvârşită,gradul de vinovăţie al salariatului,dacă acesta a mai avut şi alte abateri în trecut,precum şi de urmările abaterii.
Art.5.Sancţiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abaterea,ascultarea salariatului şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.
Art.6.Sancţiunea disciplinară poate fi stabilită şi va fi comunicată în scris salariatului în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data când cel în drept să o aplice a luat cunoştinţă de săvârşirea abaterii.
 Art.7.Aplicarea sancţiunii nu se va putea face însă mai târziu de 6 (şase) luni de la data săvârşirii abaterii.
Art.8.Numai în urma parcurgerii unei anumite proceduri de sancţionare,în finalul căreia să se stabilească cu certitudine săvârşirea unei abateri,poate fi aplicată temeinic şi legal o sancţiune,în funcţie de anumite criteii.
Art.9.Este necesar să existe un raport de echivalenţă între gravitatea abaterii săvârşite şi sancţiunea aplicată.
Art.10.Pentru a putea fi declanşată procedura de sancţionare,trebuie să existe o sesizare în scris,astfel încât persoanele şi organele competente să poată lua cunoştinţă de posibila săvârşire a unor abateri disciplinare.
Art.11.Sesizarea ca atare se poate prezenta şi sub forma unei sesizări din oficiu (autosesizare).
Art.12.Conducerea unităţii de învăţământ sau o treime din membrii consiliului profesoral numesc comisia de cercetare.
 Art.13.Această comisie de cercetare este individualizată în funcţie de sesizarea existentă.
Art.14.În cadrul deciziei de constituire a comisiei trebuie să se menţioneze că aceasta va cerceta “faptele cuprinse în sesizare”sau ”presupusele abateri cuprinse în sesizare”.
Art.15.Calitatea membrilor comisiei este următoarea:
•unul dintre membrii reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana cercetată,sau un reprezentant al salariaţilor,în cazul în care acesta nu este membru de sindicat;
•cadre didactice/angajaţi care au funcţia cel puţin egală cu a celui cercetat.
Art.16.Etapele derulării procedurii de cercetare sunt:
a) Existenţa unei sesizări/autosesizări,
b) Constituirea comisiei de cercetare,
c) Desfăşurarea cercetării,
d) Întocmirea şi prezentarea raportului comisiei de cercetare,
e) Propunerea de sancţionare;
f) Stabilirea sancţiunii şi comunicarea deciziei de sancţionare,
g) Contestarea deciziei de sancţionare,
h) Reabilitarea.
Art.17.Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic,personalului didactic auxiliar precum şi celui de conducere,îndrumare şi control,conform art.116 din Legea 128/1997,cu modificările şi completările ulterioare,sunt:
a) observaţie scrisă,
b) avertisment,
c) diminuarea salariului de bază,cumulat când este cazul,cu indemnizaţia de conducere,de îndrumare şi de control,cu până la 15% pe o perioadă de 1-6 luni,
d) suspendarea,pe o perioadă de până la 3 (trei) ani,a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere,de îndrumare şi control,
e) destituirea din funcţia de conducere,de îndrumare şi control din învăţământ,
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Notă:Pentru cadrele didactice,sancţiunile prevăzute la lit.d-f se aplică de către Inspectoratul Şcolar Judeţean.
Art.18.Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul (personal nedidactic) săvârşeşte o abatere disciplinară,conform art.264 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii,cu modificările şi completările ulterioare,sunt:
a) avertisment scris,
b) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 (zece) zile lucrătoare,
c) retrogradarea din funcţie,cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea,pentru o durată ce nu poate depăşi 60 (şaizeci) zile,
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%,
e) reducerea salariului de bază şi/sau,după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%,
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Notă:Pentru aceiaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Art.19.Prezenta se aduce la cunoştinţă comisiei permanente de disciplină şi întregului personal.
Art.20.Comisia de cercetare respectă în totalitate procedura de cercetare,astfel:

Nr.
crt.
Etapa
Tipuri de activităţi
Responsabili
Termen
Observaţii
1
Existenţa unei sesizări
•pentru a putea fi declanşată procedura desancţionare,trebuie să existe o sesizare în scris;
•sesizarea ca atare se poate prezenta sub forma unei sesizări din oficiu (autosesizare) a conducerii unităţii de învăţământ;
•toţi angajaţii


•conducerea unităţii şi orga-nele ierarhic superioare

•orice angajat are obligaţia de a sesiza angaja-torul în legătură cu încălcarea R.O.I./contractul colectiv de muncă
2
Constituirea
comisiei de
cercetare
•competenţa de numire a comisiei de cercetare este stabilită de art.119(3);
•convocarea Consiliului profesoral;
•prezentarea sesizării;
•numirea comisiei de cercetare
•director/consilier educativ,secre-tarul Consiliului profesoral

•director
•cel mult 7 (şapte) zile de la luarea la cunoştinţă a sesizării

3
Desfăşurarea cercetării
•comisia numită prin dispoziţie îşi însuşeşte atribuţiile şi obligaţiile comisiei de cercetare:
a)stabilirea existenţei faptelor cuprinse în sesizare şi a urmărilor acestora;
b)stabilirea împrejurărilor în care faptele cuprinse în sesizare au fost săvârşite;
c)stabilirea existenţei sau inexistenţei vinovăţiei persoanei sau persoanelor cercetate;
d)audierea persoanei sau persoanelor cercetate;
e)verificarea susţinerilor făcute de persoana/persoanele cercetate în apărarea sa;
f)obligaţia comisiei de cercetare de a face cunoscut persoanei cercetate toate documentele cercetării în vederea producerii de probe în apărare;
•comisia numită•comisia numită
•stabilit prin dispoziţie-cel mult 15 zile de la numirea comisiei


•pe parcursul cercetării

4
Consilierea/
instruirea comisiei
Dacă este cazul,angajatorul ia măsurile necesare astfel încât comisia să fie instruită în ceea ce priveşte:
•principiul respectării dreptului la apărare;
•condiţia existenţei vinovăţiei persoanei cercetate;
•condiţia stabilirii circumstanţelor (atenuante sau agravante) în care au fost săvârşite fapta/faptele;
•obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei cercetate toate actele care au stat la baza întocmirii raportului comisiei,inclusiv acesta.
Pentru respectarea dreptului la apărare,comisia trebuie să parcurgă etapele:
a)înmânarea persoanei cercetate,sub semnătură,a unei copii a deciziei de constituire a comisiei,precum şi a unei copii a sesizării;
b)înştiinţarea în scris a persoanei cercetate,cu minimum 48h înainte,în vederea prezentării la audiere în faţa comisiei şi pentru a da declaraţii scrise în legătură cu faptele cuprinse în sesizare;
c)audierea persoanei cercetate:această etapă se desfăşoară în faţa membrilor comisiei de cercetare,aceţtia având posibilitatea să adreseze în scris şi/sau verbal întrebări;
d)audierea altor persoane care au cunoştinţă.
Comisia de cercetare are dreptul şi obligaţia de a face copii ale unor documente aflate în unitatea de învăţământ,care au relevanţă în vederea aflării adevărului
•director/
consilier educativ•comisia
numită•comisia
Numită
•secretarul comisiei
•comisia
numită,
•persoana cercetată


•comisia de cercetare
•după numirea comisiei (24h)

•pe parcursul cercetării

•48h înainte de prezenta-re


•pe parcursul cercetării
•în cazul în care persoana cercetată se află în imposibilitatea de a se prezenta la audiere la data stabilită prin înştiinţare,dovedind acest lucru cu înscrisuri,duce la suspendarea cercetării pe perioada respectivă.
Dacă pe parcursul cercetării comisia descoperă şi alte fapte,presupuse abateri ale persoanei cercetate sau ale altor persoane,va întocmi un material separat care se va constitui într-o altă sesizare/autosesizare şi va face obiectul unei alte cercetări
5
Întocmirea raportului comisiei de cercetare
•comisia va întocmi un raport motivat în care va stabili faptele săvârşite,împrejurările în care acestea au fost săvârşite,existenţa sau inexistenţa vinovăţiei persoanei cercetate.Raportul va cuprinde următoarele secţiuni:
a)prezentarea comisiei de cercetare şi a deciziei de constituire;
b)prezentarea faptelor cuprinse în sesizare precum şi semnatarul/semnatarii acesteia;
c)prezentarea documentelor care au fost folosite pe parcursul cercetării;
d)menţionarea persoanelor audiate;
e)modul de desfăşurare a procedurii de cercetare;
f)prezentarea pe larg a faptelor aşa cum au rezultat în urma efectuării cercetării;
g)concluziile comisiei de cercetare,constând în stabilirea cu certitudine a abaterilor săvârşite,prezentate punctual şi explicit,menţionând ce prevederi legale au fost încălcate,vinovăţia sau nevionovăţia persoanei/persoanelor cercetate;
h)menţiunea,în final,dacă abaterile cuprinse în sesizare se confirmă total sau parţial,ori,dimpotrivă nu se confirmă.
•comisia desemnată

•secretarul comisiei
•în finalul cercetării
•se anexează documente,declaraţii,note,etc

•raportul va fi semnat de toţi membrii comisiei de cercetare
•comisia nu are dreptul să propună sancţiuni
6
Prezentarea raportului
Reprezintă baza propunerii de sancţionare.
•convocarea Consiliului profesoral;
•prezentarea raportului comisiei de cercetare în Consiliul profesoral•secretarul Consiliului profesoral
•director/
cons.ed


7
Propunerea de sancţionare
În baza raportului,pro-punerea de sancţionare o face directorul sau cel puţin 1/3 (o treime) din numărul membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului profesoral•director
•membrii C.adm.
•membrii C.profesoral


•7 (şapte) zile de la încheierea cercetării

8
Stabilirea sancţiunii şi comunicarea deciziei de sancţionare
La stabilirea sancţiunii membrii consiliului profesoral/consiliului de administraţie trebuie să aibă în vedere:
•gravitatea abaterilor săvârşite,în raport şi cu urmările acestora;
•împrejurările în care au fost săvârşite


•consiliul profesoral/consiliul de administraţie


9
Emiterea deciziei de sancţionare
În baza hotărârii consiliului,directorul emite decizia de sancţionare
•decizia se aduce la cunoştinţa persoanei/persoanelor sancţionate


•director
•nu mai târziu de 30 (treizeci) zile de la data înregistrării sesizării

10
Contestarea deciziei de sancţionare
Persoana sancţionată depune în scris contestaţia deciziei

•cel mult 15 (cincisprezece) zile de la comunica-re
•orice contestaţie depusă în afara acestui termen urmând a fi respinsă ca tardiv depusă
11
Reabilitarea
În anumite condiţii,persoanei sancţionate i se poate ridica sancţiunea.
•persoana sancţionată depune cerere de ridicare a sancţiunii•persoana sancţionată
•Consiliul profesoral/Consiliul de administraţie
•1 (un) an de la stabilirea sancţiunii
•dacă în decurs de 1 (un) an persoana/persoanele sancţionate nu a/au mai săvârşit ab
                                                                                   Întocmit,
                                                                                                Comisia de cercetare: 
Aprobat Director,                                                                                                                                                                                                                                              
Lista activităţii de funcţiuni  privind
răspunderea disciplinară
a personalului din învăţământul preuniversitar

Nr.crt.
Sarcini elementare
Funcţia răspunzătoare
Observaţii
1
Respectarea disciplinei în activitate,a atribuţiilor din fişa postului,notelor de serviciu,etc
•toţi angajaţii

2
Prerogativa disciplinară
•angajatorul

3
Emiterea unei sesizări
•personalul angajat
•angajator
•personalul de îndrumare şi control

4
Înregistrarea sesizării
•angajatorul prin personalul desemnat
•registratura generală a unităţii

5
Constituirea comisiei de cercetare
•director
•hotărârea CAdm.
6
Consilierea/instruirea comisiei
•director
•preşedinte comisie

7
Desfăşurarea cercetării
•comisia de cercetare

8
Constituirea probelor în apărarea salariatului
•salariat
•reprezentant sindicat

9
Întocmirea şi prezentarea raportului comisiei de cercetare
•secretarul comisiei de cercetare
•preşedintele comisiei

10
Propunerea de sancţionare
•director
•consiliul de administraţie
•consiliul profesoral

11
Stabilirea sancţiunii şi comunicarea deciziei de sancţionare
•director
•consiliul profesoral


•consiliul de administraţie

•pentru personal didactic/didactic auxiliar
•pentru personalul nedidactic
12
Emiterea deciziei de sancţionare
•director
•hotărârea CProf./CAdm.
13
Contestarea deciziei de sancţionare
•persoana sancţionată

14
Înregistrarea contestaţiei de sancţionare
•organul ierarhic superior
•registratura ISJ
15
Reabilitarea
•organul care a aplicat sancţiunea


            
Lista riscurilor  identificate şi evaluate pentru
procedura răspunderii disciplinare

Nr.
crt.
Sarcini elementare
Riscuri identificate
Specificare
Nivel
1
Respectarea disciplinei în activitate,a atribuţiilor din fişa postului,notelor de serviciu,etc

a)necunoaşterea atribuţiilor din fişa de post de către angajaţi
G
b)starea de inacţiune,neglijenţă în serviciu
G
2
Prerogativa disciplinară
a)nerespectarea procedurii privind răspunderea disciplinară
G
b)necunoaşterea ROI de către toţi angajaţii şi a prevederilor privind răspunderea disciplinară
G
c)necunoaşterea semnificaţiei conceptului abatere disciplinară de către toţi angajaţii
M
3
Emiterea unei sesizări
a)prezentarea unor fapte nereale,incerte,etc.
G
b)necunoaşterea obligaţiilor de serviciu,a ROI,de către organul/persoana care face sesizarea
M
c)neînregistrarea notei/sesizării/autosesizării în termen legal
G
4
Constituirea comisiei de cercetare
a)nerespectarea legislaţiei privind componenţa comisiei (unul dintre membri obligatoriu de acelaşi rang cu persoana cercetată,reprezentantul sindicatului)
G
b)termen întârziat de numire (mai mult de 30 zile de la data înregistrării sesizării)
M
c)neîntrunirea numărului de voturi în CProf./CAdm. Pentru numirea comisiei
U
5
Consilierea/instruirea comisiei
a)prezentarea aspectelor legale în ambiguitate
M
b)necunoasterea procedurii de către membrii comisiei
G
6
Desfăşurarea cercetării
a)imposibilitatea stabilirii existenţei faptelor cuprinse în sesizare şi a urmărilor
M
b)omiterea împrejurărilor în care faptele cuprinse în sesizare au fost săvârşite
G
c)neaudierea celui cercetat
G
d)neverificarea susţinerii persoanei cercetate în apărarea sa
G
e)omiterea prezentării persoanei cercetate a documentelor cercetării în vederea producerii de probe în apărare
G
7
Întocmirea şi prezentarea raportului comisiei de cercetare
a)nerespectarea procedurii de întocmire
G
b)omiterea aducerii la cunoştinţă persoanei cercetate a raportului
G
c)concluzii ambigue,care nu menţionează vinovăţia/nevinovăţia persoanei cercetate
G
8
Prezentarea raportului
a)omiterea prezentării raportului în CProf./CAdm.
G
9
Stabilirea sancţiunii şi comunicarea deciziei de sancţionare
a) omiterea prezentării gravităţii faptelor şi a urmărilor acestora
G
b)omiterea prezentării împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele
G
10
Emiterea deciziei de sancţionare
a)nerespectarea termenului legal
G
b)omiterea aducerii la cunoştinţa persoanei sancţionate a deciziei de sancţionare
G
c)nespecificarea organului care este responsabil de înregistrarea contestaţiei deciziei
G
d)nespecificarea termenului în care se poate face contestaţia
G
e)neconştientizarea vinovăţiei de către angajat
M
11
Contestarea deciziei de sancţionare
a)nerespectarea termenului în caz de contestaţie
M
12
Reabilitarea
a)necunoaşterea procedurii prin care se poate ridica sancţiunea
G
b)existenţa mai multor sancţiuni
G

                                                                            Întocmit, Dincea Manuela
                                                             

PROGRAMUL DE FORMARE

ANTICORUPŢIA ŞI MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL

Program de formare continuă avizat de MECŞ


PORTOFOLIU CURSANT

CONŢINUT

1.    Fişa de lucru 1 – Corupţia(concepte)
2.    Fişa de lucru 2 – Evaluarea riscurilor de corupţie
3.    Fişa de lucru 3 – Templul integrităţii
4.    Fişa de lucru 4 – Poezia moralităţii
5.    Fişa de lucru 5 – Transparenţă şi comunicare publică
6.    Instrument de implementare a strategiei naţionale de prevenire a corupţiei.

     
Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul scolar 2014-2015


Consiliul de Administratie al Sc. Gimn. Mihai Eminescu Arad dispune constituirea Comisiei Anticoruptie la nivelul scolii, prin decizia nr. 61/29.01.2015, cu urmatoarea componenta:
-       Dincea Manuela- responsabil
-       Junc Clara – membru
-       Pravila Corina- membru
-       Bibart Cristiana – membru

            Comisia anticoruptie s-a intrunit pentru a stabili urmatoarele:
-       Regulamentul de ordine interioara al Comisiei;
-       Procedurile de lucru ale Comisiei;
-       Planul de integriatate al scolii;
-       Strategia anticoruptie a scolii pentru anul 2014- 2015
-       Planul de masuri in vederea informarii, prevenirii si combaterii actelor de coruptie ce pot sa apara in unitatea scolara;

In cadrul Consiliilor Profesorale s-au diseminat prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea Strategiei anticoruptie in educatiei.
Au fost prezentate buletine informative periodice privind:
-       Codul etic al cadrului didactic;
-       Codul etic al elevului;
-       Proceduri privind raspunderea disciplinara a cadrelor didactice;
-       Procedura de evaluare a cadrelor didactice.


In cursul anului scolar 2014-2015, la nivelul unitatii de invatamant nu au fost sesizate abateri disciplinare ale cadrelor didactice sau ale elevilor, nu au fost stabilite si aplicate sanctiuni disciplinare, si nu au fost derulate proceduri de cercetare.Data ,                                                                    Intocmit, prof. Dincea Manuela
06.07.2015